ﺩﻟــــــــﻢ ﻫــــﻮﺱ ﯾـــــﮏ ﺩﻭﺳـــﺖ ﮐـــــــــــﺮﺩﻩ ... ﯾـــــــــــﮏ ﺭﻓﯿــــــــــﻖِ ﺷـــــﺶ
ﺩﺍﻧــــــــــﮓ ... ﯾـــــــــــــــﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝ ... ﮐﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﺍﻣﺘﺤــــــــﺎﻧــﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺭﻓــــﺎﻗـــﺖ ﭘـــﺲ ﺩﺍﺩﻩ ... ﻭ ﺩﯾــــــــﮕﺮ ﻣﺤــــﮏ ﺯﺩﻧــــﯽ ﺩﺭ ﮐـــﺎﺭ ﻧـــﺒـــﺎﺷﺪ ...
ﺭﻓﯿــــــــــﻘﯽ ﮐــــﻪ ﻣــــــــــﻦ ﻧـــﮕــــــــــــــﻮﯾـــﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑــــــﺸﻨﻮﺩ ... ﺑﺨـــــــــﻨﺪﻡ ﻭ...
ﺣـﺠــــﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨـــــــــــــﺩﻩ ﺍﻡ ﺑـــﺒﯿـــﻨﺪ ... ﺭﻓﯿﻘــــــــﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕـــﻮﯾـــــــﻢ ﺑــــﺮﻭ ، ﺑﻤــــــــــــــﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣــــــﻢ ﮐــــﻨﺪ ... ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺭﻓﯿﻘــــــــــﯽﮐﻪ
ﺑــــﺎﯾـــﺪ ﺑﺎﺷـــــﺪ ﻭ ﻧﯿـــــــﺴﺖ ... ﻋﺠـــــﯿﺐ ﺩﻟـــــــــﻢ ﮔـــــــــــــﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾـﻨـــــــــــ
ـــــــــﺮﻭﺯﻫﺎ ...


برچسب‌ها: دلتنگی، دوست، غم، داغون
تاریخ : یکشنبه 11 اسفند 1392 | 06:14 ب.ظ | نویسنده : نازنین | نظرات (4)

?????? ?? :: ??????
کد بستن راست کلیک
Online User ابزار پرش به بالا